OFERTA

Nasze usługi rachunkowe to więcej niż zapisywanie dokumentów na konta księgowe lub do rubryk księgi przychodów i rozchodów. Aby prawidłowo zaksięgować dokumenty obrazujące operacje gospodarcze firmy musimy podjąć szereg trudnych decyzji i przeanalizować wiele ustaw.

Usługi księgowe

Rzetelnie prowadzone księgi rachunkowe to niezbędny element funkcjonowania każdej firmy. Naszą uwagę skupiamy na poprawności ewidencjonowania zdarzeń gospodarczych, co pozwala na dalszą analizę firmy oraz zapewnienie bezpieczeństwa podatkowego klientów.

Oferujemy:
- prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z ustawą o rachunkowości,
- prowadzenie rozliczeń na zasadach Książki Przychodów i Rozchodów,
- prowadzenie rozliczeń Ewidencji Ryczałtowych,
- prowadzenie rozliczeń z tytułu podatku Vat,
- sporządzanie i składanie miesięcznych i rocznych deklaracji podatkowych,
- kontakty z urzędami podatkowymi i pomoc w trakcie kontroli podatkowych,
- przygotowywanie sprawozdań statystycznych GUS,
- przygotowywanie wniosków kredytowych,
- sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych,
- prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia.

Usługi kadrowe

W dobrze rozwijającej się firmie załoga to ogromny kapitał, który wymaga szczególnej troski. Rzetelne rozliczenia finansowo- kadrowe, starannie prowadzona dokumentacja kadrowa z zachowaniem poufności danych to niezbędny element dobrych relacji między pracowniikiem a pracodawcą.

Oferujemy:
- sporządzanie miesięcznych list wynagrodzeń pracowników,
- sporządzanie i przesyłanie deklaracji do ZUS-u elektronicznie przy pomocy podpisu kwalifikowanego,
- sporządzanie umów o pracę, świadectw pracy i innych dokumentów związanych z zatrudnieniem,
- prowadzenie akt osobowych,
- przygotowywanie rocznych rozliczeń podatkowych,
- obsługa umów zleceń i o dzieło,
- sporządzanie i składanie deklaracji podatkowych i ubezpieczeniowych pracowników,
- sporządzanie raportów statystycznych wymaganych przepisami prawa pracy,
- reprezentowanie przedsiębiorstwa, w tym pomoc podczas kontroli z Inspekcji Pracy, ZUS czy Urzędu Skarbowego.